Reach

REACH är en EG-förordning (nr 1907/2006) som trädde i kraft den 1 juni 2007. Förordningen ersatte därmed de kemikalieregler som gällde innan, både i Sverige och i resten av EU. Lagstiftningen finns till för att skydda folkhälsan och för att öka kunskapen om kemikalier som finns i samhället och hur de påverkar oss. Auson har under en längre tid jobbat aktivt med Reach och verkar därmed för att påverka omgivningen så lite som möjligt.

Vad är REACH?

Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals, vilket på svenska blir registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Reach grundas på principen att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de ämnen de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte orsakar skadliga effekter på hälsan och miljön.

Den som avser att tillverka eller importera kemikalier ska ta fram data om dess egenskaper, bedöma riskerna samt registrera ämnena eller beredningen. Läs mer om Reach på Echa – European Chemicals Agency – Europas gemensamma kemikaliemyndighet.

Auson och REACH

Som ett renodlat kemiföretag berörs Auson i allra högsta grad av lagstiftningen, främst som tillverkare men även som användare av kemikalier. Samtliga av våra produkter är registrerade och vi kontrollerar även att inköpta råvaror är registrerade av våra leverantörer vid import till EU.

Auson har aktivt valt bort att jobba med ämnen som enligt Echa är klassade som ”särskilt farliga”. Genom att ta fram säkerhetsdatablad för en blandning redan i utvecklingsfasen kan vi i ett tidigt skede avgöra om produkten är säker nog att lansera på marknaden.

På vår hemsida kan vem som helst på ett enkelt sätt ladda ner säkerhetsdatablad för samtliga av våra produkter. Där finns information om, märkning, klassificering, säkerhetsåtgärder samt hur produkten kan användas.